English

ENGLISH Department Chair
 
Wilkerson, Monica

mwilkerson@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH
 
Anderson, Yvonne

yanderson@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH Newspaper Advisor
 
Broer, Eric

ebroer@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH Graduation Coordinator
 
Dinkenor, Heather

hdinkenor@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH Mentor Teacher Coordinator
 
Hendricks, Valerie

vhendricks@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH English as a Second Language (ESL)
 
Kubsch, Natalia

nkubsch@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH
 
McIntyre, Luke

lmcintyre2@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH
 
Paradise, Gabrielle

gcparadise@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH
 
Phillips, Robert

rphillips@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH
 
Price, Laura

lprice2@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH
 
Roussell, Sarah

sroussell@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH English as a Second Language (ESL)
 
Santana, Sonia

ssantana@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH
 
Sawyer, Denise

desawyer@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH
 
Sloan, Emily

esloan@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH Yearbook Advisor
 
Tabron, Ashley

atabron@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH
 
Wedge, Amy

awedge@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH
 
White, Sarah

swhite5@wcpss.net
Virtual Classroom           
ENGLISH
 
Whitley, Alicia

awhitley3@wcpss.net
Virtual Classroom