• 1.
  • Artis, Jordache
  • Assistant Principal
  • 6th
  • jartis1@wcpss.net
 • 2.
  • Atkinson, Jennifer
  • Intervention - Language Arts
  • jatkinson@wcpss.net
 • 3.
  • Austin, Eli
  • Instructional Assistant - BST
  • eaustin2@wcpss.net
 • 4.
  • Baer, Jennifer
  • Lead Secretary
  • jbaer@wcpss.net
 • 5.
  • Baker, Pina
  • ALC/ISS/Athletic Director
  • tlbaker@wcpss.net
 • 6.
  • Barnes, Ed
  • Literacy Coach
  • All
  • ebarnes2@wcpss.net
 • 7.
  • Barnes, James
  • CTE - Business Education
  • jbarnes4@wcpss.net
 • 8.
  • Bass, Karen
  • Instructional Assistant - ID Mod
  • kbass1@wcpss.net
 • 9.
 • 10.
  • Brooks, Theresa
  • SPED - BST
  • tbrooks@wcpss.net
 • 11.
 • 12.
  • Carr, Shanea
  • Language Arts
  • 8th
  • scarr3@wcpss.net
  • https://sites.google.com/wcpss.net/ela6thgrade
 • 13.
  • Caves, Joanna
  • Arts Curriculum/Magnet Coordinator
  • acaves@wcpss.net
 • 14.
  • Critcher, Kristin
  • Nurse
  • kcritcher@wcpss.net
 • 15.
  • Cueto, Vincent
  • Language Arts
  • 7th
  • vcueto@wcpss.net
 • 16.
  • Dale, Clarence
  • Instructional Assistant - Special Programs
  • cdale@wcpss.net
 • 17.
  • Dargan, Cedric
  • Healthful Living
  • cdargan@wcpss.net
 • 18.
  • Deas-Brown, Jacqueline
  • Math/Science
  • 8th
  • jdeas-brown@wcpss.net
 • 19.
  • Deaton, Gail
  • Humanities
  • 7th
  • gpdeaton@wcpss.net
 • 20.
  • Dove, Kimberly
  • Student Services - Speech Therapist
  • kdove@wcpss.net
 • 21.
  • Edmonds, Ahkiya
  • Science
  • 8th
  • apedmonds@wcpss.net
 • 22.
  • Faucette, Nathalie
  • SPED - AU
  • nfaucette@wcpss.net
 • 23.
 • 24.
  • Fisher, Sean
  • Instructional Assistant - BST
  • sfisher3@wcpss.net
 • 25.
  • Franklin, Monica
  • Language Arts
  • 8th
  • mfranklin@wcpss.net