• Gary Duvall, Principal  /  gduvall@wcpss.net  / 919-856-7929 x22174

  Alexis Wengler, 6th Grade Assistant Principal  /  awengler2@wcpss.net  /  919-856-7929 x22162

  Anne Waechter, 7th Grade Assistant Principal  /  awaechter@wcpss.net  /  919-856-7929 x22163

  Brandon McRae, 8th Grade Assistant Principal  /  bmcrae@wcpss.net  /  919-856-7929 x22161

  Taylar Flythe, AP Intern / tflythe@wcpss.net / 919-856-7929 x22143

  Delon Fletcher, Success Coach  /  dfletcher3@wcpss.net 

  Linda Link, Lead Secretary  /  llink@wcpss.net  /  919-856-7929 x22174

  Jane Clarke, Bookkeeper  /  jclarke@wcpss.net  /  919-856-7929 x22172

  Mildred Carter, Data Manager  /  mcarter4@wcpss.net  /  919-856-7929 x22173

  Betsy Pittman, Receptionist  /  bpittman2@wcpss.net  /  919-856-7929 x22171

  Pamela Douglas, 6th Grade Counselor  /  pdouglas@wcpss.net  / 919-856-7929 x22166

  Rachel Wolf, 7th Grade Counselor  /  rwolf@wcpss.net  /  919-856-7929 x22165

  Rossy Garcia, 8th Grade Counselor  /  rgarcia@wcpss.net  /  919-856-7929 x 22167