Return to Headlines

Updated Fall Semester Final Exams

 
1/18/24: 
1st Period Teacher Made Final Exams: 7:25 AM - 9:50 AM
2nd Period Teacher Made Final Exams: 10:05 AM - 12:30 AM
1st period CTE Final Exams: 7:25 AM - 9:50 AM  
2nd period CTE Final Exams: 10:05 AM - 12:30 AM  
1st period Biology EOC: 7:25 AM - 9:50 AM  
2nd period Biology EOC: 10:05 AM - 12:30 AM  
 
1/19/24: 
3rd Period Teacher Made Final Exams: 7:25 AM - 9:50 AM  
4th Period Teacher Made Final Exams: 10:05 AM - 12:30 AM  
3rd period CTE Final Exams: 7:25 AM - 9:50 AM      
4th period CTE Final Exams: 10:05 AM - 12:30 AM    
3rd period Biology EOC: 7:25 AM - 9:50 AM      
4th period Biology EOC: 10:05 AM - 12:30 AM    
 
1/22/24: 
English 2 EOC: 7:25 AM - 11:45 AM
CTE Makeup: 7:25 AM - 11:45 Am
 
1/23/24: 
Math 1 EOC: 7:25 AM - 11:45 AM
Math 3 EOC: 7:25 Am - 11:45 AM
EOC & CTE Makeup : 7:25 AM - 11:45 AM